Polityka prywatności

 

FORMULARZ KONTAKTOWY – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o. (ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz), właściciel sieci sklepów. Nasze dane kontaktowe: +48 52 325 20 00, centrala@polwell.pl.

Państwa dane wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby skontaktować się z Państwem.

Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Mogą Państwo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, przeniesienie danych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa.

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych

 

APLIKACJA MOBILNA FALELOKIKOKI – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Aplikacja mobilna jest anonimowa, nie wymaga rejestracji. Zbieramy wyłączenie dane globalne do celów statystycznych.  Aplikacja pozwala zapisać się do newslettera, przy czym dane osobowe są traktowane na warunkach opisanych na niniejszej stronie.

 

CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o. (ul. Ołowiana 12, 85-461 Bydgoszcz), właściciel sieci sklepów. Nasze dane kontaktowe: +48 52 325 20 00, centrala@polwell.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

 • wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

 • dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

 • marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,

 • na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych,

 • na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych. 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • czas trwania umowy,

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

 • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

 • czas do momentu wycofania zgody,

 • czas trwania rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, ale nie dłużej niż 2 lata.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;

 • innym administratorom, np. kurierom.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.

email marketing powered by FreshMail
 

email marketing powered by FreshMail